[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร

ฝ่ายบริหาร
บริหารงานวิชาการ
บริหารงานบุคคล
บริหารงานงบประมาณ
บริหารงานทั่วไป

Social Networt
คลังความรู้  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
     โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-929076 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2520 ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตบริการคือหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ และมีนักเรียนจากหมู่บ้านนอกเขตบริการเข้ามาเรียน คือ จากหมู่บ้านสหกรณ์หมู่ที่ 1,3,4,7,8 บ้านหนองหอย บ้านแม่ป่าขาง บ้านหัวฝาย บ้านดอน บ้านออนกลางและ บ้านออนหลวย จึงทำให้โรงเรียนมีเขตบริการที่กว้างและครอบคลุมประชาชนหลายพื้นที่ในอำเภอแม่ออน
พื้นที่โรงเรียน
แปลงที่ 1 เนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา แปลงที่ 2 เนื้อที่ - ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา
แปลงที่ 3 เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งหมด 22 ไร่ 0 งาน 80 ตารางวา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130934
รหัส Smis 8 หลัก : 50010122
รหัส Obec 6 หลัก : 130934
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : หมู่บ้านสหกรณ์ 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Moobansahakorn 2
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2  บ้านสหกรณ์ 2  ตำบลบ้านสหกรณ์  อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่  50130
โทรศัพท์ : 053-929076
โทรสาร :053929124
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 17 พฤษภาคม 2520
วิสัยทัศน์ (Vision)
     โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของสถานศึกษา (philosophy)
“ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต”
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา (Uniqueness)
สถานศึกษาพอเพียง เคียงคู่หลักการสหกรณ์
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (Identity)
ออมด้วยใจ ใช้ชีวิตพอเพียง เคียงคู่อุดมการณ์สหกรณ์
คำขวัญของโรงเรียน
สุขภาพดี ปัญญาเด่น เน้นคุณธรรม ทักษะเลิศล้ำ น้อมนำพอเพียง
วัฒนธรรมองค์กร SK2
S = Service and sincerity  บริการด้วยความจริงใจ
K = Kind and Polite  มีความเมตตาและสุภาพ
2 = kin and challenge  อบอุ่นดั่งพี่น้องเปิดโอกาสพัฒนาความสามารถ
ค่านิยมองค์กร
“ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ร่วมชื่นชม”
4C : Co-Thinking, Co-Doing, Co-Developing, Co-Admiring
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ทักษะอาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและของไทย
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพด้านโภชนาการและมีพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
เป้าประสงค์ (Purpose)
1. ผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ทักษะอาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและของไทย
5. ผู้เรียนมีสุขภาพด้านโภชนาการและมีพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม
6. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
7. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง